Skip to product information
1 of 1

fortune-shading

รีโมทสำหรับติดผนัง/มือถือ 1 ช่องสัญญาณ สีขาว HR120033WA-BI

รีโมทสำหรับติดผนัง/มือถือ 1 ช่องสัญญาณ สีขาว HR120033WA-BI

เครื่องส่งวิทยุติดผนัง/มือถือ 1 ช่องพร้อมแบตเตอรี่ 433.92 MHz สีขาวพร้อมตัวส่งสัญญาณที่ถอดออกได้ โปรโตคอลวิทยุ Bi

หมายเลขบทความ: HR120033WA-BI

  • โครงยึดติดผนังพร้อมตัวส่งสัญญาณที่ถอดออกได้
  • เข้ากันได้กับมอเตอร์หลอดวิทยุและเครื่องรับภายนอกที่มีโปรโตคอลวิทยุ BI
  • ด้วยฟังก์ชั่น “ขึ้นและลง”
  • ความถี่วิทยุ 433.92MHz
  • ระยะประมาณ 100 ม. (กลางแจ้ง)
  • รวมแบตเตอรี่และคู่มือ การใช้ งาน

    View full details